2/2023

Vähän sahatavarasta ja enemmän jatkojalostuksesta

Vuosi sitten kirjoitin tällä palstalla sahatavaran hinnan erittäin suurista vaihteluista ja sen aiheuttamista haasteista koko alalle. Nyt on odotetusti palattu vanhoille hintatasoille ja sahaaminen on taas huonosti kannattavaa liiketoimintaa. Poikkeuksellisessa korkeasuhdanteessa sahayritykset tekivät kuitenkin ennätystuloksia ja niiden taseet ovat nyt hyvässä kunnossa kestämään alalle tyypillisiä huonoja vuosia.

Katsottaessa yli suhdanteiden näyttää siltä, että puuraaka-aineen saatavuus ja sitä myötä hinta tulee olemaan iso haaste alalla toimiville yrityksille niin Suomessa kuin muuallakin. Jonkinlainen merkki tästä lienee itävaltalaisten toimijoiden kiinnostus suomalaisia sahayrityksiä kohtaan.

Kansantaloutemme kannalta olisi tärkeää saada enemmän tuloja korkealaatuisesta ja arvokkaasta raaka-aineesta, jonka saatavuus tulevaisuudessa rajoittanee perustuotannon kasvattamista. Perustuotantona puutuoteteollisuudessa voidaan pitää sahatavaran ja ehkä myös havuvanerin valmistamista. LVL- ja koivuvaneritehtaiden tuotteista suuri osa on käyttövalmiita lopputuotteita ja ne usein myös toimitetaan suoraan loppukäyttäjille. Tämä näkyy myös kyseisten tuotteiden hinnoissa ja tehtaiden pitkän ajan kannattavuudessa.

Puutuoteteollisuudelle lääkkeeksi parempaan kannattavuuteen ja lisätulojen saamiseen on vuosikymmenet esitetty jalostusasteen nostamista. Suurten metsäteollisuusyritysten kiinnostus on sellu- ja kartonkiteollisuudessa sekä niihin liittyvien uusien tuotteiden kehittämisessä. Ilahduttavina poikkeuksina ovat investoinnit LVL-tuotantoon ja muualle kuin Suomeen rakennetut CLT-tehtaat. Vastuu jalostusasteen nostamisesta ja uusien tuotteiden kehittämisestä jää pienemmille alan yrityksille.

Valtaosa puutuotteista käytetään rakentamiseen ja puun markkinaosuuden oletetaan yleisesti kasvavan tulevina vuosina ja jopa vuosikymmeninä. Puulla onkin etulyöntiasema kilpaileviin materiaaleihin, ainakin jos verrataan materiaalien ympäristöystävällisyyttä. Rakentamisen käyttöihin jalostettavat tuotteet ovatkin keskeisessä roolissa puutuotteiden jalostusarvon nostamisessa. Menestyksen eväät ovat samat kuin muillakin aloilla eli kilpailukykyiset tuotteet, riittävä laatu ja toimitusvarmuus yhdistettynä osaavaan markkinointiin ja tuotekehitykseen. Hyvä yksittäinen esimerkki tällaisesta menestyvästä yrityksestä on julkiseksi pörssiyhtiöksi muuttunut LappWall Oyj.

Puutuoteteollisuuden jalostusasteen nostaminen vaatii sekä jalostukseen keskittyvien olemassa olevien yritysten kasvua että myös uusia yrityksiä ja uusia tuotteita. Uusista tuotteista ja yrityksistä aina joku onnistuu kasvamaan ja menestymään. Osaavat ihmiset rakentavat menestyvät yritykset. Keskeisin haaste tulevaisuuden puutuoteteollisuudessa onkin osaavien henkilöiden hakeutuminen alalle. Kyvykkäimpien nuorten vaatimuksiin ja toiveisiin on pystyttävä aidosti vastaamaan. Menestyvät yritykset ja niiden hyvä jokapäiväinen johtaminen ovat parasta imagomainontaa alalle.

 

 

Arto Salo
Suomen Puuteollisuusinsinöörien yhdistyksen pj., Konsulttiyrittäjä Asato Finland Oy
artosalo100@gmail.com

Jaa artikkeli

Kategoriat